Cart 0

Integritetspolicy

Integritetspolicy

Denna Integritetspolicy gäller omedelbart för nya användare och från och med den 25 maj 2018 för befintliga användare. Denna Integritetspolicy ersätter alla tidigare versioner.

 

 • 1. Allmänt

Denna Integritetspolicy beskriver hur Pilvi Wines Aps (”Pilvi”, ”vi”) samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.

Via vår webbplats bearbetas känsliga uppgifter eller personuppgifter. Pilvi anser att det är mycket viktigt att hantera personuppgifter på ett omsorgsfullt sätt. Personuppgifterna bearbetas och skyddas därför omsorgsfullt av oss. Under vår bearbetning följer vi de krav som Dataskyddsförordningen/ GDPR (General Data Protection Regulation) ställer.

Detta innebär bland annat att:

 • vi tydligt angermed vilka syften vi bearbetar personuppgifter. Det gör vi genom denna integritetspolicy.
 • vi begränsar vår insamling av personuppgiftertill att endast omfatta de personuppgifter som krävs av legitima skäl.
 • vi först frågar om ett uttryckligt tillståndatt bearbeta dina personuppgifter i de fall då ditt tillstånd krävs.
 • vi vidtar passande skyddsåtgärderför att skydda dina personuppgifter och att vi även kräver det av parter som bearbetar personuppgifter på uppdrag av oss.
 • vi respekterar din rättighet att på din begäran få insyn i dina personuppgifter, och att du har rätt att korrigera eller radera dem.

Integritetspolicyn gäller då Pilvi tillhandahåller tjänster och produkter i anslutning till köp, serviceärenden och övrig kontakt med Pilvi, såsom besök på webbplats. Du ska alltid känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi är ansvarigt för bearbetningen av uppgifterna. I denna integritetspolicy berättar vi vilka personuppgifter vi samlar in och använder samt med vilket syfte vi gör detta. Vi råder dig att läsa igenom denna noga. Denna integritetspolicy ändrades senast den 24/5 2018
 

 • 2. Personuppgiftsansvarig

Pilvi är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.


 • 3. Dessa personuppgifter behandlar vi om dig

När du använder dig av vår webbplats får vi vissa uppgifter av dig. Detta kan vara personuppgifter. Vi kommer att behandla de personuppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss eller som vi samlat in på webbplatsen eller som du på annat sett försett oss med i syfte att administrera dina köp och fullfölja våra åtaganden gentemot dig som kund. Vi använder oss av följande uppgifter för de syften som nämns i denna integritetspolicy:

 • Namn, adress, faktureringsadress, telefonnummer, e-mail
 • Födelsedatum, personnummer,
 • Betalningsuppgifter, orderhistorik
 • Kundnummer, inloggningsuppgifter
 • Geografisk information, IP-adress, enhetsinformation
 • Information om vilka av våra varor eller erbjudanden du varit intresserad av, hur du interagerar med våra nyhetsbrev
   
 • 4. Därför behandlar vi uppgifter om dig

4.1 Registrering

För att få tillgång till vissa delar av vår webbutik måste du först registrera dig. Efter registreringen sparar vi de personuppgifter du har uppgivit via det användarnamn som du har valt. Vi bevarar dessa uppgifter så att du slipper fylla i dem på nytt varje gång och så att vi kan kontakta dig inom ramen för verkställandet av avtalet. Vi kommer inte att tillhandahålla de uppgifter som kopplats till ditt användarnamn till utomstående parter, om det inte är nödvändigt för att kunna verkställa det avtal som du har slutit med oss eller om vi är skyldiga att göra detta enligt lag. Om vi misstänker bedrägeri eller missbruk av vår webbutik så kan vi lämna över personuppgifter till de behöriga myndigheterna.


4.2 Tillgång till vår portal

Via vår portal kan du själv ställa in, uppge och ändra vissa delar av din information.
 

4.3 Behandling av beställningar

Om du beställer något hos oss så använder vi oss av dina personuppgifter för att kunna behandla beställningen. Om det är nödvändigt för att beställningen ska kunna behandlas på ett bra sätt så kan det också hända att vi lämnar ut dina personuppgifter till utomstående parter. Du kan läsa mer om detta i denna integritetspolicy.


4.4 Marknadsföring och reklam

Vi kan, förutom den informationen som finns på vår webbplats, informera dig om våra nya produkter och tjänster:

 • per post
 • per e-mail
 • genom sociala medier
   

4.5 Kontaktformulär och nyhetsbrev

Via vår webbutik erbjuder vi en möjlighet att ställa frågor till oss via ett kontaktformulär och via e-mail. Du väljer själv vilka uppgifter du tillhandahåller på detta sätt. De uppgifter du skickar oss bevaras så länge det på grund av det du fyllt i på formuläret eller innehållet i ditt mail behövs för att kunna besvara och behandla frågan till fullo. Vi har ett nyhetsbrev för att kunna informera intresserade personer om våra produkter och/eller tjänster. Du kan besvara nyhetsbrev för att avbryta din prenumeration. 
 

 • 5. Lagliga grunder för vår behandling av dina personuppgifter

Pilvi baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal lagliga grunder. Dessa beskrivs här nedan.

 • Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som kund så som att genomföra köp och ha tillgång till orderhistorik. Med stöd av denna lagliga grund behandlar vi uppgifter som ditt inköp.
 • I vissa fall har Pilvi en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Detta gäller t.ex. för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.
 • Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter för att kunna skicka erbjudanden till dig om våra varor och tjänster baserar sig antingen på avtal, samtycke eller intresseavvägning. Vi behandlar ditt beteende på vår hemsida, din interaktion med oss samt ditt intresse av våra erbjudanden och produkter. Vi behandlar inte känsliga personuppgifter eller utför profileringar. Du kan när du vill avregistrera dig genom att kontakta oss.
   

Ändamål

Rättslig grund

Personuppgifter

För att administrera och leverera beställningar och för att kunna ge support

·         Fullföljande av avtal om köp (Köpvillkor)

·         Namn, adress, faktureringsadress, telefonnummer, e-mail

·         Födelsedatum, personummer,

·         Betalningsuppgifter, orderhistorik

·         Kundnummer, inloggningsinformation

·         Geografisk information, IP-adress, enhetsinformation

För att försäkra oss om att lagkrav efterlevs, såsom bokföringslagen

·         Rättslig förpliktelse

·         Namn, adress, telefonnummer samt e-mail

·         IP-adress, enhetsinformation, inloggningsinformation

För att marknadsföra varor och tjänster genom e-mail, telefon och post

·         Avtal

·         Samtycke

·         Intresseavvägning

·         Namn, adress, e-mail, telefonnummer, födelsedatum

·         Geografisk information

·         IP-adress, enhetsinformation

·         Information om vilka av våra varor eller erbjudanden du varit intresserad av

 

 • 6. Publikation

Vi publicerar inte dina kunduppgifter.
 

 • 7. Annonser

I vår webbutik visas annonser.
 

 • 8. Utlämnande till utomstående part

Vi kan komma att lämna ut dina uppgifter till våra partner. Dessa partner engageras vid verkställandet av avtalet. Det rör sig främst om partner för transport och lager.
 

 • 9. Säkerhet, kryptering (SSL)

Vi vidtar säkerhetsåtgärder för att begränsa missbruk genom oauktoriserad tillgång till personuppgifterna. I synnerhet vidtar vi följande åtgärder:

 • Vi använder oss av skyddade uppkopplingar (Secure Sockets Layer eller SSL), vilket gör att all information som skickas mellan dig och vår webbplats avskärmas när du för in personuppgifter.

9.1 Information om SSL

SSL betyder "Secure Socket Layer" och är en krypteringsmetod som använts sedan länge på webben. Med denna metod krypteras all trafik mellan kundens webbläsare och servern så att det inte går att "avlyssna" det som skickas. Dessutom garanterar SSL-nyckeln att du verkligen skickar dina uppgifter till affärsföretaget och inte till någon person som utger sig för att vara det.

Hur kan man se att en sida är krypterad?
Låssymbolen i statusfältet längst ned i din webbläsare är ingen tillförlitlig indikator på kryptering. Särskilt inte på sidor som på grund av enklare hantering och högre nedladdningshastighet har byggts upp med frames. I sådana fall kan mycket väl ett ansökningsformulär vara skyddat med SSL, medan andra frames runtomkring som navigeringen omfattar, inte är krypterad eftersom där inte finns information som behöver skyddas.

Hur kan jag försäkra mig om att en sida verkligen sänds krypterad?
Internet Explorer: Högerklicka på en tom yta (utan grafik) på den sida det gäller och välj sedan "Egenskaper". Netscape: Högerklicka på en tom yta (utan grafik) på den sida det gäller och välj sedan "Sidinformation". Om en "adress" eller "URL" till sidan visas som börjar med " https:// ...." så är sidan krypterad med SSL-protokoll. Den viktiga skillnaden är den lilla bokstaven "s" i "https" för krypterade sidor i motsats till "http" för okrypterade sidor.

Vad ska jag ha SSL till?
Vi använder SSL-metoden för alla uppgifter som behöver skyddas. Det är en säkerhet för dig att dina personuppgifter såsom lösenord, adress eller kreditkortsnummer inte hamnar i orätta händer. Krypteringen aktiveras som standard. Alla därpå följande sidor skyddas sedan genast med SSL, i den utsträckning de innehåller dina uppgifter.

Vad gör jag om SSL inte fungerar?
Det kan hända att SSL inte fungerar på din dator eftersom t.ex. brandväggen (en programvara som bygger upp en slags digital sluss) som du befinner dig bakom, inte stöder SSL, eller att du inte har angett någon säkerhetsproxy i din webbläsare. I så fall visas i regel ett felmeddelande som gör dig uppmärksam på problemet. Om detta problem skulle uppstå hos dig så bör du kontakta din nätverksadministratör (leverantören).
 

 • 10. Så länge sparar vi uppgifter om dig

De personuppgifter som beskrevs ovan sparas så länge de behövs för att kunna behandla dina beställningar, inklusive garantin. Därefter sparar vi uppgifterna i maximalt ett år för de statistiska ändamål som beskrivs. Uppgifterna raderas sedan, om vi inte har en lagstadgad skyldighet att bevara dem längre (som till exempel det svenska skatteverkets krav på att betalningsuppgifter ska sparas under sju år).
 

 • 11. Ändringar av denna integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att ändra saker i denna integritetspolicy. Vi rekommenderar att kontinuerligt besöka denna för att kontrollera om den uppdaterats. Senaste datum för uppdatering anges alltid i policyn
 

 • 12. Ansvarsfriskrivning

Vi kontrollerar och uppdaterar kontinuerligt informationen på denna webbsida. Trots vår noggrannhet kan uppgifter ha hunnit ändras. Vi kan därför inte ansvara för eller garantera aktualitet, riktighet och fullständighet hos den publicerade informationen. Vi ansvarar inte för innehåll på och utformning av andra webbsidor som är knutna till vår webbsida via länkar. Likaledes ansvarar vi inte för information på utomstående webbsidor som hänvisar till dessa webbsidor via länkar.

 

 • 13. Dina rättigheter

13.1 Insyn i och ändring av dina uppgifter

För frågor om vår integritetspolicy eller om insyn i och ändringar av (eller radering av) dina personuppgifter kan du när som helst kontakta oss. Kontaktuppgifterna hittar du nedan. Du kan också skicka en begäran om att få insyn i, ändra eller radera dina uppgifter. Dessutom kan du skicka oss en begäran om att få en exportfil med de uppgifter som vi använder oss av med din tillåtelse, eller så kan du, av olika skäl, ange att du vill begränsa vår bearbetning av dina personuppgifter. För att förebygga missbruk kan vi då be dig om att legitimera dig på ett lämpligt sätt.
 

13.2 Myndigheten för skydd av personuppgifter

Självfallet hjälper vi dig gärna om du skulle ha några klagomål om bearbetningen av dina personuppgifter. På grundval av dataskyddslagstiftningen har du också rätt att lämna in ett klagomål till datainspektionen, gällande bearbetningen av dina personuppgifter. I sådana fall kan du själv kontakta dem https://www.datainspektionen.se/

 

OBS! Genom att använda denna webbplats accepterar du villkoren som anges ovan.
 

 • 14. Kontaktuppgifter

Om du har några frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag är du välkommen att kontakta oss. Vår kontaktinformation hittar du nedan:

Pilvi Wines Aps
Marieviksgatan 45

11760 Stockholm

info@pilvi.co.uk